Societatea de Studii Istorice din România

Act constitutiv

Act Constitutiv

Subsemnaţii Mihai Chiper, Florea Ioncioaia, Dorin Dobrincu, Vasile Docea, Liviu Brătescu, Ovidiu Buruiană, Bogdan Maleon, Paul Nistor, Leonidas Rados întruniţi în şedinţa din data de 18 aprilie 2003 în urma discuţiilor privind fondarea unei forme asociative a istoricilor din România am hotărât încheierea următorului
ACT CONSTITUTIV
al SOCIETĂŢII DE STUDII ISTORICE DIN ROMÂNIA,
care pune bazele unei asociaţii a istoricilor din România, prin care să fie cuprinşi cercetătorii cu o cultură liberală şi care revendică un statut profesional studiilor istorice, precum şi STATUTUL ASOCIAŢIEI.
Art. 1. ASOCIAŢII
Următoarele persoane au hotărât constituirea unei asociaţii, fiind considerate membrii fondatori, cu drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul act constitutiv şi în statut:
1. Liviu BRĂTESCU
Str. …
CI – …
2. Ovidiu BURUIANĂ
Aleea …
CI – …
3. Mihai CHIPER
Str. …
CI – …
4. Dorin DOBRINCU
Str. …
CI – …
5. Vasile DOCEA
Str. …
CI – …
6. Florea IONCIOAIA
Str. …
CI – …
7. Bogdan MALEON
Str….
CI – …
8. Paul NISTOR
Str. ….
CI – …
9. Leonidas RADOS
Stradela …
CI – …
Art. 2. SCOPURILE ASOCIAŢIEI
Asociaţia va acţiona în interesul membrilor săi, având drept scop:
a) de a se constitui ca un forum intelectual, un spaţiu de reflecţie şi
dezbatere profesională în spiritul valorilor liberale; a susţine cultura dezbaterii şi
a deliberării publice şi profesionale din România;
b) de a se institui ca o structură profesional-corporativă a cercetătorilor
interesaţi de studiile istorice; aceasta însemnând promovarea următoarelor
principii: promovarea unor standarde profesionale compatibile cu cele ale
istoriografiei occidentale, cultivarea solidarităţii corporative, consacrarea
excelenţei profesionale; promovarea unei culturi etico-profesionale şi liberale în
mediul istoricilor români;
c) organizarea în forme noi, liberale, deschise, competitive şi dialogale, a
vieţii ştiinţifice; îndeosebi, organizarea de convenţii anuale a istoricilor din
România;
d) editarea unor publicaţii ştiinţifice la standarde profesionale (critice,
deschise, originalitate, profesionalism); se vor încuraja editarea de serii tematice,
publicaţii şi website-uri profesionale;
Art. 3. DENUMIREA ASOCIAŢIEI
Numele asociaţiei este Societatea de Studii Istorice din România
(denumită în continuare Asociaţie), persoană juridică de drept privat, organizaţie
independentă, apolitică, neguvernamentală, fără scop lucrativ.

Art. 4. SEDIUL ASOCIAŢIEI
Asociaţia îşi are sediul în municipiul Iaşi, str. N. Gane, nr. 25, corp C, ap.
18, parter, Iaşi.
Art. 5. DURATA ASOCIAŢIEI
Asociaţia se constituie şi va funcţiona pe o durată nedeterminată, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 6. PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este constituit din suma de 8 529 200 lei
(opt milioane cinci sute douăzeci şi nouă de mii şi două sute lei), aflaţi în contul
nr. SV 256 09 66 24 00, deschis la Banca Română de Dezvoltare – Group
Societe Generale, Sucursala Iaşi.
Art. 7. ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI
7.1. Organizarea, conducerea şi controlul activităţii asociaţiei aparţin
Adunării Generale, Consiliului Director şi Cenzorului.
7.2. Conducerea Asociaţiei aparţine Adunării Generale care are rol
hotărâtor în problemele privind existenţa, structura şi activitatea Asociaţiei,
stabileşte strategiile şi tacticile în vederea realizării obiectivelor şi atingerii
scopurilor pentru care a fost înfiinţată.
7.3. Adunarea Generală reuneşte toţi membrii Asociaţiei şi poate fi
ordinară şi extraordinară.
7.4. Consiliul Director, care este alcătuit din cel mult 9 (nouă) membri aleşi
de Adunarea generală dintre membrii fondatori şi activi, asigură administrarea şi
conducerea executivă a Asociaţiei.
7.5. Componenţa Consiliului Director este următoarea:
• preşedinte: Dorin Dobrincu
• vicepreşedinte: Bogdan Maleon
• secretar executiv: Ovidiu Buruiană
• coordonator departament de trezorerie şi logistică, resurse şi patrimoniu:
Liviu Brătescu
• coordonator departament ştiinţific: Leonidas Rados
• coordonator departament comunicare şi relaţii publice: Vasile Docea
• coordonator departament publicitate (responsabil website): Mihai Chiper
3
• coordonator departament editorial: Florea Ioncioaia
• coordonator departament de relaţii internaţionale: Paul Nistor
Art. 8. CENZORUL
8.1. Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de către un cenzor, ales
de Adunarea generală pentru un mandat de 5 ani.
8.2. Funcţia de cenzor este îndeplinită de domnul expert contabil Rotaru
Anton.
Art. 9. DISPOZIŢII FINALE
9.1. Următoarele persoane sunt împuternicite să desfăşoare procedura de
dobândire a personalităţii juridice: d-l Liviu Brătescu, d-l Mihai Chiper şi
d-l Alexandru Popoveniuc.

Semnăturile asociaţilor:
SEMNĂTURILE MEMBRILOR ASOCIAŢI: