Societatea de Studii Istorice din România

Hans-Christian Maner

Născut la 12 aprilie 1963 în Târnăveni/România, căsătorit, un copil

Pregătirea şcolară

1970–1978          Şcoala primară şi generală în în oraşul Codlea, judeţul Braşov

1978–1981          Liceul Johannes Honterus în oraşul Braşov

1981                    Strămutarea din România în Germania

1981–1983          Continuarea pregӑtirii liceale în oraşul Mainz încheiatӑ cu bacalaureat (Abitur)

 

Studii

1983–1986          Studiu la Universitatea Eberhardt Karls din Tübingen, Teologie protestantă şi istorie

1986–1990          Continuarea studiului la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz, Teologie protestantă, Istorie şi Ştiinţe politice

 1. Juli 1990 Examen de absolvire şi obţinerea titlului de Magister Artium (M.A.) în specialităţile Istoria Esteuropeanӑ, Istoria Medie, Modernӑ şi Contemporanӑ şi Teologia protestantă (Ştiinţa Religiilor), cu nota “foarte bine”
 2. Juni 1991 Primul examen de stat în specialităţile Istorie, Teologie protestantă (Ştiinţa Religiilor) cât şi Ştiinţe politice

1991–1996          Doctorat la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz (Prof. Dr. Erwin Oberländer) deasemenea studii şi cercetӑri în Bucureşti (universitatea Bucureşti, prof. Dr. Andrei Pippidi), Paris, Viena.

1992–1994          Bursă al Colegiului pentru titluri academice şi bursă DAAD pentru documentare în străinătate

1996                    Admiterea disertaţiei de doctorat şi acordarea titlului de „Doctor philosophiae (Dr.phil.)“ cu calificativul magna cum laude

1997                    Premiul Societăţii Sudesteuropene din München pentru lucrarea de doctorat, care a fost publicată în anul 1997

1998–2004          vezi activitatea profesională mai jos

2004                    Admiterea procedurii de abilitare (docenţă) şi obţinerea titlului de docent la Facultatea de Istorie, Arte şi Ştiinţe orientale a Universităţii din Leipzig (venia legendi „Istoria Europei Centrale de Est şi de Sudest“)

2004–2008          vezi activitatea peofesională mai jos

2008                    Admiterea procedurii de abilitare (docenţă) la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz (venia legendi „Istoria Europei Centrale de Est şi de Sudest“)

2010                    Numirea ca profesor la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz

 

Activitatea profesionalӑ

1993–1998          Colaborare la proiectul „Autoritäre Regime in Ostmittel- und Südosteuropa 1918–1944 im Vergleich [Regimuri autoritare în Europa Centralӑ de Est şi Sudest 1918–1944 comparativ]“ la Universitatea din Mainz finanţat de fundaţia Volkswagen

1996/1997           Colaborator al Institutului Transilvania din Gundelsheim

1997                    Bursă postdoctorală al Colegiului pentru titluri academice la Institutul Esteuropean din cadrul Universitӑții Libere din Berlin (Prof. Dr. Holm Sundhaussen)

1998–2002          Colaborator ştiinţific al Centrului Ştiinţifico-istoric pentru istoria şi cultura Europei Centrale şi de Est (Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Leipzig) în cadrul proiectului „Intermediäre Organisationen und demokratische Stabilität in Ostmittel- und Südosteuropa in der Zwischenkriegszeit 1918–1939/40“ [Organizaţii intermediare şi stabilitatea democraticӑ în Europa Estcentrală şi de Sudest în perioada interbelicӑ 1918-1939/40], cu mai multe descinderi de cercetare în Bucureşti, Iaşi, Alba-Iulia şi Sibiu

din 1999              Lector în departamentul pentru Istoria Esteuropeană a Seminarului de Istorie al Universităţii din Mainz

2002–2004          Colaborator ştiinţific în departamentul pentru Istoria Esteuropeană a Seminarului de Istorie al Universităţii din Mainz în cadrul proiectului de cercetare al fundaţiei Volkswagen „Grenzregionen an den Rändern Europas. Galizien und die Bukowina im Kalkül der Donaumonarchie im 19. Jahrhundert“ [Regiuni de graniţă la marginea Europei. Galiţia şi Bucovina în calculul monarhiei habsburghice în secolul 19]

2005–2006          Colaborator ştiinţific în Institutul de Istorie, catedra de Istorie Modernă şi Contemporană a Universităţii din Aachen

din 2006              Colaborator ştiinţific al Seminarului de Istorie al Universităţii din Mainz

Oct. 2009             Docentură Erasmus la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

Noiem. 2010        Docentură Erasmus la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibu

Aprilie 2014        Docentură Erasmus la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi,

 

Alte activităţi ştiinţifice şi academice

Referate şi activităţi didactice

Între 1987 şi 2013 am susţinut în Germania, Elveţia, Ucraina, România, Bulgaria, şi U.S.A. peste 100 referate ştiinţifice pe teme privind istoria României din secolul 18 pânӑ în secolul 21.

În afarӑ de aceasta din 1999 pânӑ în 2014 am ţinut peste 80 de prelegeri, seminare şi cursuri, pe lângӑ universitatea din Mainz şi la universităţile din Leipzig şi Aachen, cât şi la învitaţiile universitӑților din Iaşi şi Sibiu.

 

Organizarea de seziuni şi conferinţe (din 2000 până în prezent)

–     „Konfessionelle Identität und nationales Engagement. Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert“ [Identitate confesională şi angajament naţional. Bisericile greco-catolice în Europa centrală de est în secolele 19 şi 20] (15–19 mai 2002, Institute of Church History, Lviv Theological Academy, Lviv Ukraine).

–     „Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Ihre Bedeutung und Funktion aus der Perspektive Wiens“ [Regiuni de graniţă ale monarhiei habsburghice în secolele 18 şi 19. Importanţa şi funcţiunile lor din perspectiva Vienei] (28–30 aprilie 2004, JGU Mainz).

–     „’1968’ – Ein Schlüsselereignis in transnationaler Perspektive“ [‚1968’ un eveniment cheie în perspectivă transnaţională], Seziune ştiinţifică în cooperare cu Institutul pentru învӑțӑmânt şi înstruire, şi cu Uniunea profesorilor de istorie din Germania (VGD), Erbacher Hof, Mainz 2./3.11.2010

–     „Der ‚Homo migrans’ als ‚Normalfall der Geschichte’? Migrationen als Thema in Wissenschaft und Unterricht“ [‚Homo migrans’ca un caz ‚normal în istorie’? Migraţia ca temă în ştiinţă şi în învăţământ], 25–26 oct. 2011. Seziune ştiinţifică în cooperare cu Institul pentru învăţământ şi înstruire, şi cu Uniunea profesorilor de istorie din Germania (VGD), Erbacher Hof, Mainz.

–     „Parlamentarier der deutschen Minderheiten in Europa in der Zwischenkriegszeit“ [Parlamentari ai minorităţilor germane în Europa în perioada interbelică], 11–13 aprilie 2013. Sesiune ştiinţifică a domeniului de activitate Istoria Europei de Est a Seminarului de Istorie al universităţii din Mainz, Erbacher Hof, Mainz.

–     „Der Erste Weltkrieg in der Erinnerungskultur“ [Primul rӑzboi mondial în cultura memoriei], 16-17 septembrie 2013. Sesiune ştiinţifică în cooperare cu Institutul pentru învăţământ şi înstruire şi cu Uniunea profesorilor de istorie din Germania (VGD), Erbacher Hof, Mainz.

–     „Wir und die Anderen – Über (den Umgang mit) Minderheiten in der Geschichte des 20. Jahrhunderts“ [Noi şi ceilalţi – Despre tratamentul minorităților în istoria secolului 20], 24-25 noiembrie 2014. Sesiune ştiinţifică în cooperare cu Institutul pentru învăţământ şi înstruire şi cu Uniunea profesorilor de istorie din Germania (VGD), Erbacher Hof, Mainz.

–     „Religion und Moderne – Säkularität, Post-Konfessionalität und Resakralisierung (19.–21. Jahrhundert)“ [Religia și modernitatea – Secularitatea, postconfesionalismul și resacralizarea], 23-24 noiembrie 2015. Sesiune ştiinţifică în cooperare cu Institutul pentru învăţământ şi înstruire şi cu Uniunea profesorilor de istorie din Germania (VGD), Erbacher Hof, Mainz.

–     „Leben in der „Fremde“ – Zwischen Integration und Abgrenzung“ [A trăi în „străinătate” – între integrare și delimitare]. 17-18 noiembrie 2016. Sesiune ştiinţifică în cooperare cu Institutul pentru învăţământ şi înstruire şi cu Uniunea profesorilor de istorie din Germania (VGD), Erbacher Hof, Mainz.

–     „Antike und Byzanz als historisches Erbe in Südosteuropa vom 19.-21. Jahrhundert“ [Antichitatea și Bizanțul, ca patrimoniu istoric în Europa de Sudest între secolele 19 şi 21], 2-6 octombrie 2017 (Akademie für politische Bildung, Tutzing, a 56-a săptămână universitară internaţională a Societătii Sudesteuropene.

–     „Epochenjahre und Geschichtsbilder: Von 1517 bis 1917“ [Ani epochali şi imagini de istorie: De la 1517 până la 1917], 4-5 decembrie 2017. Sesiune ştiinţifică în cooperare cu Institutul pentru învăţământ şi înstruire şi cu Uniunea profesorilor de istorie din Germania (VGD), Erbacher Hof, Mainz.

 

Evenimente ale secţiei Mainz a Societăţii Sudesteuropeene (Südosteuropa-Gesellschaft) cu prelegeri regulate începând din semestrul de iarnă 2009/2010 (vezi https://www.osteuropa.geschichte.uni-mainz.de/freunde-vereine-und-partner/suedosteuropa-gesellschaft-zweigstelle-mainz/) și organizarea „zilei de studiu dedicată României” din 2013.

 

Excursii mari de studii cu studenţii

–     „Rumänien ein Europa im Kleinen“ [România o Europă în miniatură], 2–13 septembrie. 2008 (Cluj, bisericile din sudul Bucovinei, Suceava Iaşi, Kronstadt/Braşov, Schäßburg/Sighişoara, Hermannstadt/Sibiu, Karlsburg/Alba Iulia)

–     „Der Zweite Weltkrieg im deutschen und polnischen Gedächtnis: das Beispiel Krakau“ [Cel de al doilea război mondial în memoria germană şi poloneză: Exemplul Cracoviei], 8-13 noiembrie 2009 (excursie la Cracovia şi Auschwitz)

–     „Rumänien – Region, Ethnie, Kultur“ [România – Regiuni, etnie, cultură], 13–24 septembrie 2015

–     Bukarest – die vielen Gesichter einer Metropole [Bucureşti – numeroasele fețe ale unei metropole], 30 septembrie – 6 octombrie 2018.

 

Membru în comisia de acordare a titlului de doctor în cadrul universităţii

–     Disertaţia 2006 „Okkupation, Widerstand und Kollaboration in Makedonien 1941-1944“ [Ocupaţie, rezistenţă şi colaboraţionism în Macedonia 1941-1944] (membru al comisiei)

–     Disertaţia 2008 „Die jüdische Gesellschaft in Kurland und Riga, 1795-1915“ [Comunitatea evreilor în Kurland şi Riga, 1795–1915] (membru al comisiei)

–     Disertaţia 2009 „Das Handelsschulwesen in der 1. Tschechoslowakischen Republik 1918–1938. Ein frühes Beispiel für die Gleichwertigkeit von Allgemeinbildung und Berufsbildung“ [Invăţământul în şcoli comerciale în prima Republică Cehoslovacă 1918–1938. Un prim exemplu de egalitate a învăţământului general cu cel profesional] (membru al comisiei)

–     Disertaţia 2009 „Der Streit um die Konfessionsschule. Der ‚Schulkampf’ in Rheinhessen und seine Folgen 1952–1955“ [Discuţia cu privire la şcoala confesională. „Lupta şcolilor“ în Rheinhessen şi urmările sale 1952–1955] (membru al comisiei)

–     Disertaţia 2012 „Umkämpfte Grenzen, umkämpfte Bevölkerung. Die Formierung der Außengrenzen der Zweiten Polnischen Republik 1918-1923“ [Graniţe şi populaţii obţinute prin luptă. Formarea graniţelor exterioare ale celei de a doua Republici Polone 1918–1923] (membru al comisiei)

–     Disertaţia 2013 „Árpád above the City. National Integration and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary“ (prim referent, Co-tutelle)

–     Disertaţia 2013 „Der Bann des Fremden. Die fotographische Konstruktion des ‚Zigeuners‘“ [Blestemul strӑinului. Construcţia fotografică a „ţiganului“] (al doilea referent, Universitatea Oldenburg)

–     Disertaţia 2014 „’Fachverbände sind keine pressure-groups’: Entstehung und Geschichte des Verbands der Geschichtslehrer Deutschlands“ [‚Uniunile de specialişti’ nu sunt ‚pressure-groups’: Formarea şi istoria Uniunii profesorilor de istorie din Germania] (prim referent)

–     Actualmente sunt în curs şase disertaţii.

 

Activitate de expertiză pentru următoarele instituţii:

 • Alexander von Humboldt Stiftung [Fundaţia Alexander von Humboldt]
 • Deutscher Akademischer Austauschdienst, Stipendienprogramm [Organizaţia de schimburi academice cu străinătatea, programul de burse]
 • Doktoratskolleg „Das österreichische Galizien und sein multikulturelles Erbe“, Universität Wien [Colegiul doctoranzilor „Galiţia austriacă şi moştenirea multiculturală“ Universitatea din Viena]
 • Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Wien
 • Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Stipendienprogramm) [Biblioteca Herzog August Wolfenbüttel (programul de burse)]
 • Institut für Europäische Geschichte, Mainz [Institutul pentru Istoria Europeană, Mainz]
 • Jahrbücher für Geschichte Osteuropas [Analele pentru Istoria Esteuropeană]
 • Südost-Institut, Regensburg [Institutul Sudesteuropean Regensburg]

 

Aprobare de projecte şi de personal

 • Projectul „Loyalitäten, Identitäten und Interessen. Deutsche Parlamentarier im Polen und Lettland der Zwischenkriegszeit“ [Loialităţi, identităţi şi interese. Parlamentari germani în Polonia şi Lituania în perioada interbelică] şi seziunea internaţionlă „Loyalitäten, Identitäten und Interessen. Parlamentarier der deutschen Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa in der Zwischenkriegszeit“ [Loialităţi,identităţi şi interese. Parlamentari ai minorităţilor germane în Europa centrală de est şi de sudest în perioada interbelică] în cadrul programului universitar de promovare „Erinnerung und Identität. Die Deutschen und ihre Nachbarn in Mittel- und Osteuropa“ [Memorie şi identitate. Germanii şi vecinii lor în Europa centrală şi de est] (Durata:octombrie2011–decembrie 2013; 76.100 Euro) finanţat de însărcinatul guvernului federal pentru cultură şi medii de informare
 • Proiectul „Deutsche und ihre Nachbarn in der Dobrudscha. Zu den Verflechtungen ethnischer Gruppen zwischen Donau und Schwarzem Meer“ [Germanii şi vecinii lor în Dobrogea. Asupra interacţiunii grupurilor etnice între Dunăre şi Marea Neagră] şi seziunea „Begegnungen, Verflechtungen, Abgrenzungen in der Dobrudscha Deutsche Siedler und ihre Nachbarn zwischen Donau und Schwarzem Meer“ [Întâlniri, interacţiuni, delimitări în Dobrogea. Coloniştii germani şi vecinii lor între Dunăre şi Marea Neagră] (Durata: februarie 2014–martie 2015; 78.500 Euro) finanţat de însărcinatul guvernului federal pentru cultură şi mediile de informare
 • Membru al grupului de cercetare 2304 “Byzantium and the Euro-Mediterranean Martial Cultures. Exchange, Differentiation and Reception” (2018–2023), Universitatea Mainz.

 

Calitate de membru; funcţiuni şi distincţii

 • Societatea Sudesteuropeană (Südosteuropa-Gesellschaft) şi conducӑtorul secţiei Mainz din 2009
 • Academia româno-germană Mainz (membru al prezidiului 2011–2013)
 • Cercul de activitate pentru istoria Transilvaniei (Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde)
 • Comisia pentru cultura şi istoria germanilor din Europa de Sud-Est (Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa)
 • Asociaţia ştiinţei istorice dela Universitatea Johannes Gutenberg Mainz (Verein der Freunde der Geschichtswissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
 • Uniunea profesorilor de istorie din Germania (Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands)
 • Uniunea Istoricilor din Germania pentru Europa de Est (Verband der Osteuropahistorikerinnen und -historiker Deutschlands)
 • Membru de onoare a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol“ al Academiei Române, Filiala Iaşi (aprilie 2014)
 • „Premiul de Excelenţă“ al Ministerului Românilor de Pretutindeni acordat in cadrul Galei „100 pentru Centenar“ la Ambasada României la Berlin (30 octombrie 2018)

 

Activitӑți ştiinţifice şi academice în legătură cu România

În afarӑ de conferinţe, numeroase cursuri, excursii de studii, cooperări cu Facultăţile de Istorie ale Universităţilor din Sibiu şi Iaşi cât şi mai multe publicaţii în România (vezi mai jos) aşi dori să atrag atenţia şi asupra următoarelor activităţi privind cooperarea cu România:

–     Proiect comun cu prof. Sorin Radu „Parliamentarism and Political Structures in East-Central and Southeastern Europe in the Interwar Period“ (Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, Sibiu vol. IX/2012).

–     Antologie împreună cu Ana-Maria Zahariade, Mariana Celac und Augustin Ioan „Teme ale arhitecturii din România în secolul XX.“ Bucureşti 2003.

–     Seria „Rumänien-Studien“ în editura Gardez! Împreună cu Şerban Papacostea. Au apărut: Vol. 1: Dietmar Müller: Agrarpopulismus in Rumänien. Programmatik und Regierungspraxis der Bauernpartei und der Nationalbäuerlichen Partei Rumäniens in der Zwischenkriegszeit. St. Augustin 2001; vol. 2: Andreas Saurer: Modernisierung und Tradition: Das Rumänische Dorf 1918–1989. St. Augustin 2003; vol. 3: Ulrich Burger: Zwischen Konfrontation und Kooperation. Die ‚historischen’ Parteien Rumäniens in der politischen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion in den Jahren 1944 und 1945. St. Augustin 2003.

–     Membru în colegiile de editare a mai multor reviste ştiinţifice:

 • Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, I/2004ff.
 • Analele ştiinţifice als universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Istorie, 2008ff.
 • Archiva Moldaviae, I/2009ff.
 • Historia Universitatis Iassiensis, I/2010ff.
 • Brukenthalia. Romanian Cultural History Review. Supplement of Brukenthal. Acta Musei 1/2011ff.

 

Publicaţii

Monografii

–     Parlamentarismus in Rumänien (1930–1940). Demokratie im autoritären Umfeld. München 1997 (Südosteuropäische Arbeiten, 101) (apărut în traducere românească „Parlamentarismul în România (1930–1940)“. Bucureşti 2004).

–     Multiple Identitäten – Der Blick des orthodoxen Südosteuropa auf „Europa“. Bonn 2003 (ZEI Discussion Paper C 125).

–     Multikonfessionalität und neue Staatlichkeit. Orthodoxe, griechisch-katholische und rö­misch-katholische Kirche in Siebenbürgen und Altrumänien zwischen den Weltkriegen (1918–1940). Stuttgart 2007 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mittel­europa, 29).

–     Galizien. Eine Grenzregion im Kalkül der Donaumonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. München 2007.

 

Volume editate şi colaborări

–     Parlamentarier der deutschen Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit. Hg. gemeinsam mit Benjamin Conrad und Jan Kusber. Düsseldorf 2015.

–     Rumänisch in Mainz. Hg. gemeinsam mit Wolf Lustig. Mainz 2014.

–     Parliamentarism and Political Structures in East-Central and Southeastern Europe in the Interwar Period. Hg. gemeinsam mit Sorin Radu (Themenheft von Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, Sibiu vol. IX/2012) [apărut 2013].

–     Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. gemeinsam mit Norbert Spannenberger. Stuttgart 2007 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 25).

–     Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Festschrift für Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag. Hg. gemeinsam mit Joachim Bahlcke und Karen Lambrecht. Leipzig 2006.

–     Beruf und Berufung. Geschichtswissenschaft und Nationsbildung in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. gemeinsam mit Markus Krzoska. Münster u. a. 2005 (Studien zur Geschichte, Kultur und Gesellschaft Südosteuropas, Bd. 4).

–     Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Ihre Bedeutung und Funktion aus der Perspektive Wiens. Münster u. a. 2005 (Mainzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas, Bd. 1).

–     Religion im Nationalstaat zwischen den Weltkriegen 1918–1939. Polen – Tschechoslowakei – Ungarn – Rumänien. Hg. gemeinsam mit Martin Schulze Wessel. Stuttgart 2002 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 16).

–     Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas. Hg. gemeinsam mit Andreas Helmedach u. Wolfgang Höpken. Bisher erschienen: Bd. 1 (1999) (Schwerpunkt: Raum und Identität), Bd. 2 (2000) (Schwerpunkt: Historiographie), Bd. 3 (2001) (Schwerpunkt: Was hat das 20. Jahrhundert Südosteuropa gebracht?), Bd. 4 (2002) (Schwerpunkt: [Post-] Jugoslawische Zeitgeschichte), Bd. 5 (2003) (Schwerpunkt: Minorities in Greece), Bd. 6 (2004) (Schwerpunkt: Neue Forschungen zur Geschichte Rumäniens), Bd. 7 (2005) (Schwerpunkt: Staatenlose Nationalitäten in Südosteuropa), Bd. 8 (2006) (Schwerpunkt: Grenzland Istrien), Bd. 9/10 (2007/8).

 

Articole în publicaţii şi reviste de specialitate

 1. 100 de articole în perioada 1997–2018

Articole în publicaţii şi reviste de specialitate din 2000 până în prezent

2000

–     Aspects of Modernization and the Orthodox Church in Romania. In: Romania and Europe. Modernization as Temptation, Modernisation as Threat. Ed. Bogdan Murgescu. Bucureşti 2000, S. 74–83.

–     Unierte Kirchen als Kirchen der Grenzräume und Nationsbildung. In: Grenzkultur – Mischkultur? Hg. v. Roland Marthy. Saarbrücken 2000 (Veröffentlichungen der Kom­mission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung eV), S. 297–314.

 

2001/2002

–     Voraussetzungen der autoritären Monarchie in Rumänien. In: Autoritäre Regime in Ost­mittel- und Südosteuropa 1919–1944. Hg. v. Erwin Oberländer. Paderborn u.a. 2001, S. 431–469.

–     Die politische, wirtschaftliche und soziale Situation Rumäniens von 1945 bis heute. In: Ideen und Informationen. Arbeitsheft zum Weltgebetstag 2002. Stein 2001, S. 20–30.

–     Zwischen Staat und Nation. Die orthodoxen Kirchen in Südosteuropa im 20. Jahrhundert. In: Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas 3/2001, S. 27–62.

–     Martin Opitz in Siebenbürgen (1622–1623) – Traum und Wirklichkeit fürstlicher Machtpo­litik unter Gabriel Bethlen. Darstellung und Rezeption, in: Martin Opitz (1597–1639). Nachahmungspoetik und Lebenswelt. Hgg. Thomas Borgstedt, Walter Schmitz. Tübingen 2002, S. 154–168.

–     Die rumänischen Revolutionäre von 1848 und die europäische Öffentlichkeit, in: Europäi­sche Öffentlichkeit. Transnationale Kommunikation seit dem 18. Jahrhundert. Hgg. Jörg Requate, Martin Schulze Wessel. Frankfurt am Main, New York 2002, S. 191–204.

–     Die Rezeption des deutschen Widerstands in Rumänien, in: Der deutsche Widerstand gegen Hitler. Wahrnehmung und Wertung in Europa und den USA. Hg. Gerd Ueber­schär. Darmstadt 2002, S. 204–215.

–     Kirchen in Rumänien: Faktoren demokratischer Stabilität in der Zwischenkriegszeit? Zum Verhältnis von orthodoxer, römisch-katholischer und griechisch-katholischer Kir­che, in: Religion im Nationalstaat zwischen den Weltkriegen 1918–1939. Polen – Tsche­choslowakei – Ungarn – Rumänien. Stuttgart 2002 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 16). Hg. gemeinsam mit Martin Schulze Wessel, S. 103–120.

–     Einleitung, in: Religion im Nationalstaat zwischen den Weltkriegen 1918–1939. Polen – Tschechoslowakei – Ungarn – Rumänien. Stuttgart 2002 (Forschungen zur Geschichte und Kul­tur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 16). Hg. gemeinsam mit Martin Schulze Wessel, S. 7–12.

 

2003

–     Zum Problem der Kolonisierung Galiziens. Aus den Debatten des Ministerrates und des Reichsrates in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Habsburg postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis. Hg. Johannes Feichtinger, Ursula Prutsch, Moritz Csáky. Innsbruck 2003, S. 153–163.

–     Von Einheit und Abgrenzung – Europa als Kategorie in der rumänischen Geschichtswis­senschaft. In: Auf der Suche nach einem Phantom? Widerspiegelung Europas in der Ge­schichtswissenschaft. Hg. v. Georg Michels. Baden-Baden 2003 (Schriften des ZEI, Bd. 42), S. 125–152..

–     Galizien – die Konstruktion einer Geschichtsregion. Aspekte des Forschungsprojekts „Grenzräume und ihre Funktionen an den Rändern Europas: Galizien und die Bukowina im Kalkül der Donaumonarchie im 19. Jahrhundert“. In: Interfinitimos 1 (2003), S. 67–73.

–     Greko-katolyc’ka cerkva v Semygorodi u period miž dvoma cvitovymy vijnamy. Miž nacio­nal’nymy pretenzijamy i polikonfesijnoju real’nistju [Die griechisch-katholische Kir­che in Siebenbürgen in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Zwischen nationalem Anspruch und interkonfessioneller Wirklichkeit]. In: Kovčeh (L’viv) Bd. 4 (2003), S. 222–232.

–     The Churches and the Public Space in Romania in the Interwar Years. In: Teme ale arhitec­turii din România în secolul XX. Hg. gemeinsam mit Ana-Maria Zahariade, Mariana Celac, Augustin Ioan. Bucureşti 2003, S. 205-214.

 

2004

–     Zwischen Staat und Kirche: Die Rolle der Geistlichkeit im Parlament Großrumäniens. In: Modernisierung auf Raten in Rumänien. Anspruch, Umsetzung, Wirkung. Hg. v. Krista Zach, Cornelius R. Zach. München 2004, S. 193–211.

–     Dimitrie Cantemir zwischen Russland und Westeuropa. Kulturelle Verflechtungen in Europa im 18. Jahrhundert. In: 330 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, Persona­litate marcantă a culturii europene, vol I. Hg. v. Momcilo Luburici, Bucureşti 2004, S. 19–25.

–     The “Repelling of the Great Turk” in Southeast European Historiography. In: Annuario dell’Istituto Romeno di cultura e ricerca umanistica di Venezia 6–7 (2004–2005), S. 421–428.

 

2005

–     Die Aufhebung des Nationalen im Universalen oder die Nation als das Maß aller Dinge? Zu dem Konzept Nicolae Iorgas im südost- und ostmitteleuropäischen Rahmen. In: Beruf und Berufung. Geschichtswissenschaft und Nationsbildung in Ostmittel- und Südosteu­ropa im 19. und 20. Jahrhundert. Münster 2005 (Studien zur Geschichte, Kultur und Ge­sellschaft Südosteuropas, Bd. 4). Hg. gemeinsam mit Markus Krzoska, S. 239–263.

–     Einleitung. In: Beruf und Berufung. Geschichtswissenschaft und Nationsbildung in Ost­mittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Münster 2005 (Studien zur Ge­schichte, Kultur und Gesellschaft Südosteuropas, Bd. 4). Hg. gemeinsam mit Markus Krzoska, S. 7–17.

–     Das Symbol der „Türkenabwehr“: ein zentrales nationales Geschichtsbild in Südosteu­ropa in vergleichender Perspektive. In: Stefan der Große – Fürst der Moldau. Symbol­funktion und Bedeutungswandel eines mittelalterlichen Herrschers. Hg. v. Edda Binder Iijima, Vasile Dumbrava, Leipzig 2005, S. 147–155.

–     Zentrum und Grenzregionen in der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Eine Einführung. In: Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhun­dert. Ihre Bedeutung und Funktion aus der Perspektive Wiens. Hg. v. Hans-Christian Maner, Münster 2005 (Mainzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas, Bd. 1), S. 9–24.

–     Zwischen „Kompensationsobjekt“, „Musterland“ und „Glacis“: Wiener politische und militärische Vorstellungen von Galizien von 1772 bis zur Autonomieära. In: Grenzregio­nen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Ihre Bedeutung und Funktion aus der Perspektive Wiens. Hg. v. Hans-Christian Maner, Münster 2005 (Mainzer Bei­träge zur Geschichte Osteuropas, Bd. 1), S. 103–122.

 

2006

–     Die Toleranzpolitik Josephs II. in Siebenbürgen und ihre Rezeption in der Historiogra­phie. In: Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Festschrift für Winfried Eberhard zum 65. Ge­burtstag. Hg. gemeinsam mit Joachim Bahlcke und Karen Lambrecht, Leipzig 2006, S. 631–648.

–     Die „rumänische Nation“ in den Konzeptionen griechisch-katholischer und orthodoxer Geistlicher und Intellektueller Siebenbürgens im 18. und 19. Jahrhundert. In: Natio­nalisierung der Religion und Sakralisierung der Nation im östlichen Europa. Hg. Martin Schulze Wessel. Stuttgart 2006, S. 75–88.

–     Schule und Nationsbildung bei den Rumänen Siebenbürgens (vom 18. Jahrhundert bis 1918). In: Historiae Diversitas. Festschrift für Vladimir Iliescu zum 80. Geburtstag. Hg. Vasile Lica. Galaţi 2006 (Historia Antiqua Galatiensis I), S. 225–244.

 

2007

–     Mapping Romania. Karten als Symbole nationaler Geschichtskultur in Zeiten der Trans­formation (1990–1996). In: Schnittstellen. Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinne­rung. Festschrift für Holm Sundhaussen zum 65. Geburtstag. Hg. Ulf Brunnbauer, And­reas Helmedach, Stefan Troebst. München 2007, S. 587–602.

–     Einleitung. In: Die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. gemeinsam mit Norbert Spannenberger. Stuttgart 2007 (For­schungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 25), S. 13–18.

–     Die griechisch-katholische Kirche in Siebenbürgen/Rumänien 1918–1939. Zwischen nationa­lem Anspruch und interkonfessioneller Wirklichkeit, In: Ebd., S. 177–186.

–     Die griechisch-katholische Kirche in Rumänien zwischen den beiden Weltkriegen und die neuen politischen und konfessionellen Anforderungen. In: Aufbrüche und Umbrüche. Kir­che und Gesellschaft Ostmittel- und Südosteuropas zwischen den beiden Weltkriegen (1918-1939). Hg. Rainer Bendel. Köln, Weimar, Wien 2007, S. 199–218.

–     Zwischen Andersartigkeit und Fremdbestimmung. Südosteuropäische Sequenzen in bundes­deutschen Geschichtsschulbüchern (1945–1989). In: Pulverfass, Powder Keg, Baril Powder? Südosteuropa im europäischen Geschichtsschulbuch / South Eastern Europe in European History Textbooks. Hg. Andreas Helmedach. Hannover 2007, S. 41–71.

 

2008

–     Von Reformversuchen zur Epochenwende. 1968 und 1989 in Polen, Rumänien und Jugo­slawien im Kontext des deutschen Geschichtsunterrichts. In: Zweierlei 1968? Die Um­bruchjahre 1968 und 1989 in deutschen und tschechischen Geschichtsschulbüchern. Hg. Andreas Helmedach, Robert Maier. Göttingen 2008, S. 141-160.

–     Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert. Anmerkungen zum Werk des Fürsten Dimitrie Cantemir unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte des osmanischen Reiches. In: Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte. Hg. Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava. Leipzig 2008, S. 88–100.

–     Die Kulturpolitik in der französischen Besatzungszone – Erste Ansätze zur Umerziehung in Schulen und ersten Geschichtsbüchern. In: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 34 (2008), S. 697–722.

–     „Grenzerfahrungen“ im Schnittpunkt der Traditionen, Kulturen und politischen Mächte. Eine Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert im Donau-Karpaten-Raum. In: Spiegelungen 3/4 (2008), S. 386-403.

–     Despre elite şi partide politice în România în perioada interbelică şi importanţa lor pentru conştiinţa istorică românească şi europeană [Von politischen Eliten und politischen Parteien in Rumänien in der Zwischenkriegszeit und ihre Bedeutung für das rumänische und europäische Geschichtsbewusstsein]. In: Partide politice şi minorităţi naţionale în secolul XX. Hg. Vasile Ciobanu, Sorin Radu. Sibiu 2008, S. 187-200.

 

2009

–     Trecutul şi cultura memoriei confesionale în România după 1989 [Die Vergangenheit und die konfessionelle Erinnerungskultur in Rumänien nach 1989]. In: Revista Teologică 19/1 (2009), S. 64–76.

–     Die rumänische mit Rom unierte Kirche Siebenbürgens. In: G2W 37/7–8 (2009), S. 30–33.

–     Aufgeklärter Absolutismus im östlichen Europa. Ein historischer Vergleich zwischen der Habsburgermonarchie und dem Russischen Reich. In: Geschichte lernen 22 (2009), Heft 132 (Themenheft: Absolute Herrscher?), S. 42-51.

–     Security, Stability and Imperial Self-Assurance. On the function of East and Southeast European border regions of the Habsburg Monarchy in the 18th and 19th centuries: The cases of Galicia and Bosnia-Herzegovina and arousing awareness for history. In: Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe 1/1–4 (2009), S. 141–166.

 

2010

–     Die Auseinandersetzung rumänischer Historiker mit dem siebenbürgischen Calvinismus im langen 19. Jahrhundert. In: Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. Hg. Márta Fata, Anton Schindling. Münster 2010 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Bd. 155), S. 497-513.

–     Liberalismul german şi cel românesc: o abordare comparativă [Der deutsche und der rumänische Liberalismus: Eine vergleichende Betrachtung]. In: Liberalismul românesc şi valenţele sale europene. Ed. Liviu Brătescu. Iaşi 2010, S. 135–142.

–     Der Begriff „Europa“ in Rumänien. In: Geschichte politisch-sozialer Begriffe in Rumänien und Moldova. Hg. Vasile Dumbrava. Leipzig 2010 (Veröffentlichungen des Moldova-Instituts Leipzig, Bd. 5), S. 10-20.

–     König Carol II. – der Anfang vom Ende der rumänischen Monarchie? In: Die Hohenzollern in Rumänien 1866-1947. Eine monarchische Herrschaftsordnung im europäischen Kontext. Hg. Edda Binder-Iijima u.a. Köln u.a. 2010 (Studia Transylvanica, Bd. 41), S. 151–164.

–     Dragoman – Großdragoman – Geheimer Rat – Fürst. Zur Karriereleiter von Christen an der Hohen Pforte (17.-19. Jahrhundert). In: Grenzen und Grenzüberschreitungen. Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung. Hg. Christine Roll, Frank Pohle und Matthias Myrczek. Köln u.a. 2010, S. 665–680.

–     Leu und Lev: Gleicher Name, unterschiedliche nationale Welten der Banknoten zweier südosteuropäischer Länder. In: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica VII/2010, S. 165–186.

–     Migraţie, integrare şi identitate în noua Europă. Câteva exemple în cazul şvabilor bănăţeni şi al saşilor transilvăneni în Germania [Migration, Integration und Identität im neuen Europa. Fallbeispiele aus den Reihen der Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen in Deutschland]. In: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX [Politische Parteien und nationale Minderheiten im Rumänien des 20. Jahrhunderts]. Hg. Vasile Ciobanu, Sorin Radu. Sibiu 2010, S. 394–402.

–     Noţiunea de Europa din perspectiva ştiinţei istorice româneşti [Der Begriff “Europa aus der Perspektive der rumänischen Geschichtswissenschaft]. In: Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social-politice [History of Romania through concepts. Alternative perspectives on social-political languages]. Hg. Victor Neumann, Armin Heinen. Iaşi 2010, S. 239–274.

 

2011

–     Rumänien: Forschungsskizze zum Widerstand gegen den eigenen „Faschismus“. In: Handbuch zum Widerstand gegen Nationalsozialismus und Faschismus in Europa 1933/39 bis 1945. Hg. Gerd R. Ueberschär. Berlin, New York 2011, S. 43–49.

–     Im Dienst des Sultans – Nicht-Muslime im Osmanischen Reich. In: Damals 49 (2011), Heft 1, S. 49f.

–     Naţionalsocialism şi Holocaust în conştiinţa istorică germană. Tendinţele dezvoltării culturii memoriei în Germania de vest şi de est [Nationalsozialismus und Holocaust im deutschen Geschichtsbewusstsein. Entwicklungstendenzen der Erinnerungskultur in West- und Ostdeutschland]. In: Analele ştiinţifice als universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Istorie Bd. 54–55 (2008–2009), S. 359–376 [erschienen 2011].

–     „Staatsstreich“, „Aufstand“, „Revolution“ – Der kommunistische Nationalfeiertag vom 23. August 1944 in Rumänien. In: Erinnern mit Hindernissen. Osteuropäische Gedenktage und Jubiläen im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Hg. Rudolf Jaworski, Jan Kusber. Berlin 2011, S. 267–290.

–     Die „Kathedrale zur Erlösung des Volkes“ in Bukarest. In: G2W 39/7-8 (2011), 28-30.

 

2012/13

–     Politische und konfessionelle Herausforderungen. Die rumänische griechisch-katholische Kirche in der Zwischenkriegszeit. In: Revista Ecumenică Sibiu 4 (2012), 2, 275-293.

–     Die Rolle der Rumänisch-Orthodoxen Kirche nach der Wende 1989/90. In: Re-Sakralisierung des öffentlichen Raums in Südosteuropa nach der Wende 1989? Hg. Alojz Ivanišević. Frankfurt/Main 2012, 85-98.

–     Romania’s Parliament in the Interwar Period. Bases, Social Composition and Aspects of Political Culture. In: Parliamentarism and Political Structures in East-Central and Southeastern Europe in the Interwar Period (Themenheft von Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, Sibiu vol. IX/2012). Hg. Sorin Radu, Hans-Christian Maner, 137-160. [erschienen 2013]

 

2014

–     Die Zwischenkriegszeit als „Gründungsmythos“ der Gegenwart in Rumänien? In: Südosteuropa-Mitteilungen 54 (2014), 2, 62-73.

–     Erdöl für Gummischuhe: Einige Schlaglichter auf die rumänisch-lettischen Beziehungen in der Zwischenkriegszeit. In: Tradition und Neuanfang. Forschungen zur Geschichte Lettlands an der Wende vom 20. Zum 21. Jahrhundert. Hg. Svetlana Bogojavlenska, Jan Kusber. Berlin 2014, 85–105.

–     Galicia’s Integration into the Habsburg Monarchy in the 18th century: Political and Military aspects. In: The Myth of Galicia. Hg. Jessica Taylor-Kucia. Kraków 2014, 144-149 [Die Integration Galiziens in die Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. Politische und militärische Aspekte. In: Mythos Galizien. Hg. Jacek Purchla. Wien 2015, 117-121.].

–     Nicolae Iorga, der europäische Südosten und das byzantinische Erbe. Eine Ergänzung zur „Sundhaussen-Todorova-Kontroverse”. In: Clio în oglindiri de sine. Academicianului Alexandru Zub. Omagiu. Ed. Gheorghe Cliveti. Iaşi 2014. 403–414.

 

2015

–     Präsidentschaftswahlen 2014 in Rumänien – „Revolution“, „Novemberwunder“, Neuanfang? In: Südosteuropa-Mitteilungen 55 (2015), 1, 60–75.

–     Parlamentarier der deutschen Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit. In: Parlamentarier der deutschen Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit. Hg. Benjamin Conrad, Hans-Christian Maner, Jan Kusber. Düsseldorf 2015, 11–25.

 

2016

–     Hermannstadt und Iaşi – Zur Multikulturalität zweier Städte in Rumänien. In: Stadtgeschichten. Beiträge zur Kulturgeschichte osteuropäischer Städte von Prag bis Baku. Hg. Benjamin Conrad, Lisa Bicknell. Bielefeld 2016, 265–282.

–     Säkularität im multikonfessionellen Milieu in Siebenbürgen und Rumänien im 19. Jahrhundert: Lebenswandel und Denken einer neuen intellektuellen Elite. In: Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe VIII (2016), S. 79–96 (erschienen Iaşi 2017).

2017

–     Stefan der Große und Vlad Ţepeş – Konflikt und Kooperation im 15. Jahrhundert. In: Vlad der Pfähler – Dracula. Tyrann oder Volkstribun? Hg. Thomas M. Bohn, Rayk Einax, Stefan Rohdewald. Wiesbaden 2017, 37–47.

–     „die würdigen Vorläufer der großen Befreiungskriege“. Die Kämpfe gegen Napoleon in der österreichischen Geschichtskultur. In: Die Napoleonischen Kriege in der europäischen Erinnerung. Hg. Caroline Klausing, Verena von Wiczlinski. Bielefeld 2017, 101–119.

–     Die Nassauische Union von 1817 und Igstadt. In: Die Kirche im Dorf. Igstadter Gemeindebrief April 2017, 8–10.

–     „Land und Leute sehen“ – Die Darstellung der südöstlichen Regionen der Habsburgermonarchie und seiner Bewohner im „Kronprinzenwerk“. In: Schein und Sein. Sichtbares und Unsichtbares in den Kulturen Südosteuropas. Hg. Wolfgang Dahmen, Gabriella Schubert. Wiesbaden 2017, 157–171.

–     Die Gedenkstätte KZ Osthofen als Lernort zur Ausbildung von Geschichtsbewusstsein. In: „Nicht in der Art, wie man ein KZ eigentlich kennt“ – Die Pädagogik in der Gedenkstätte KZ Osthofen. Hg. Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mainz/Osthofen 2017, 18–19.

–     Die Reformation in Igstadt. In: Die Kirche im Dorf. Igstadter Gemeindebrief September 2017, 8–9.

–     Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg unter besonderer Berücksichtigung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. In: Als der Krieg zu Ende war. Igstadt nach 1945 – Chancen und Schwierigkeiten eines Neubeginns. Aufsätze, Biografien, Dokumente. Hg. Heimat- und Geschichtsverein Igstadt e.V. Wiesbaden 2017, 71–77.

–     Multiple oder rhizomatische Identitäten – Dora d’Istria zwischen nationalen Vereinnahmungen und den Grenzziehungen des Selbst. In: Jeux sans Frontières? – Grenzgänge der Geschichtswissenschaft. Hgg. Andreas Fickers u.a. Bielefeld 2017, 173–186.

 

2018

–     Die Nassauische Union von 1817 als Reformationsjubiläum. Regionale und erinnerungskulturelle Perspektiven. In: Nassauische Annalen Bd. 129/2018, 197–211.

–     The presentation of Galicia in the Kronprinzenwerk in comparison with the South-Eastern Lands of the Habsburg Monarchy. In: The Image of the Other. Memory and Represantation of the Neighbourhood and the World. Hgg. Florin Anghel, Cristian Andrei Leonte, Andreea Pavel. Târgovişte 2018, 235–248.

–     Zwischen katholischer Kirche und dem ‚Gesetz der Urahnen‘. Die unierte Kirche Siebenbürgens von der Union bis zum 19. Jahrhundert. In: Orthodoxa Confessio? Konfessionsbildung, Konfessionalisierung und ihre Folgen in der östlichen Christenheit Europas. Hgg. Mihai-D. Grigore, Florian Kührer-Wielach. Göttingen 2018, 293–304.

–     Primul Război Mondial în Ardeal şi în România prin lentila unor militari şi istorici din mediul german. In: România și evenimentele istorice din perioada 1914-1920. Desăvârșirea Marii Uniri și Întregirea României. Hg. Victor Voicu. Bucureşti 2018, 51–59.

 

Articole în enciclopedii

–     Artikel „Kroatien mit Dalmatien, Slawonien und Istrien“, in: Studienhandbuch östliches Europa, Bd. 1: Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas. Hg. v. Harald Roth. Köln u.a. 1999, S. 230–239 (2. aktualisierte und überarbeitete Auflage 2009, S. 229–238)

–     gemeinsam mit Ralf Th. Göllner Artikel „Rumänien“, in: Studienhandbuch östliches Europa, Bd. 1: Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas. Hg. v. Harald Roth. Köln u.a. 1999, S. 340–346 (2. aktualisierte und überarbeitete Auflage 2009, S. 342–349)

–     Artikel „Walachei“. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2013. URL: http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/54163.html

–     Artikel „Moldau“. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2013. URL: http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/54141.html (Stand 09.04.13).

 

Rapoarte cu privire la sesiuni, conferinţe şi cercetare

–     Neue Forschungsergebnisse: „Corona – Zur Entstehungsgeschichte von Kronstadt“, in: Neue Kronstädter Zeitung 1. April 1987.

–     gemeinsam mit Harald Roth: „Wege landeskundlicher Forschung“. 25 Jahre Arbeits­kreis für Siebenbürgische Landeskunde: Tagung in Gundelsheim, in: Rhein-Neckar-Zei­tung 19./20. September 1987.

–     Symposion des Wissenschaftlichen Beirats der Südosteuropa-Gesellschaft: „Frauen in Süd­osteuropa – Zur Diskussion eines aktuellen Themas“ (Marburg, 21.2.1997). In: Südosteu­ropa-Mitteilungen 37 (1997), 3, S. 219–221.

–     Symposion des Wissenschaftlichen Beirates der Südosteuropa-Gesellschaft: „Staats­symbolik in Südosteuropa“ (Berlin, 25.2.2000), in: Südosteuropa-Mitteilungen 40 (2000), 2, S. 171–174.

–     „Grenzen“, Duesseldorf, 6.–8.12.01. In: H-Net <http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=lm&list=H-Soz-u-Kult>. 14 Dezember 2001

–     Fortbildungsveranstaltung „Der Nationalsozialismus – Herrschaftssystem, regionale Praxis und Kriegspolitik des Dritten Reiches“, 5.–6.11.2008, in: Geschichte für heute 2 (2009) 2, S. 103f.

–     Tagungsbericht Lebenswelten von Abgeordneten in Europa (1860–1990). 26.10.2011-27.10.2011, Prag, in: H-Soz-u-Kult, 08.12.2011, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3940>.

 

Recenzii în următoarele reviste şi platforme (din 1988 până în prezent):

Comparativ, geschichte für heute, H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Österreichische Osthefte, Osteuropa, Polhist-Mailingliste zur polnischen Geschichte im Internet, sehepunkte, Siebenbürgische Semesterblätter, Siebenbürgische Zeitung, Slavic Review, Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, Südostdeutsches Archiv, Südostdeutsche Vierteljahresblätter, Südosteuropa, Südosteuropa-Mitteilungen, Südostforschungen, Theologische Revue, Ungarn-Jahrbuch, Zeitschrift für Balkanologie, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde.

Curriculum Vitae 3.11.2018