Societatea de Studii Istorice din România

Leonidas Rados

Leonidas Rados este doctor în istorie și cercetător științific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, Departamentul de Istoria Culturii. Printre domeniile sale de interes se numără istoria bizantinisticii, studiile neogrecești, istoria educației românești, istoria universităților, istoria studențimii și a mișcării studențești, istoria feminismului românesc. Este membru în diferite organizații profesionale naționale și internaționale și s-a implicat în proiecte academice în aria sa de competență.

Domenii de interes:

1. istoria culturii române moderne
2. influenţa greacă (bizantină şi neoelenă) în cultura română
3. studiile bizantine şi neogreceşti din spaţiul românesc
4. educaţia elenă în spaţiul românesc în secolul XIX
5. comunităţile greceşti şi minoritatea greacă din România
6. istoria educaţiei, a universităţilor și a studențimii
7. istoria feminismului
8. migraţia academică în secolul XIX

Poziţia în SSIR:
Secretary
Afiliere:
Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” din Iaşi, Academia Romană
Studii:

– Liceul „Mihai Eminescu” Iaşi (1989)
– Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi (1990-1995)
– Studii aprofundate, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi (1995-1996)
– doctorat, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi (1996-2004)

Evoluţie profesională:

– din 1 decembrie 1995, asistent stagiar, la Institutul „A.D. Xenopol” din Iaşi
– înscrierea la doctorat (conducător Prof. dr. Alexandru Zub), cu tema Preocupări de bizantinistică în România până la 1918
– din 1 ianuarie 1998 –asistent de cercetare, la acelaşi institut
– din decembrie 2000 – cercetător ştiinţific
– din iulie 2003 – cercetător ştiinţific III
– din 05.06.2004 doctor în istorie al Universităţii „Al.I. Cuza”, magna cum laude
– din iunie 2008, cercetător ştiinţific II
– din mai 2009, șeful departamentului de „Istoria Culturii” din cadrul Institutului „A.D. Xenopol”

Publicaţii:

Volume:
Manolis A. Triandafyllidis, Mică Gramatică a Limbii Neogreceşti, Traducere de Andreas Rados şi Leonidas Rados, Fundația Manolis Triantafyllidis (Universitatea „Aristotel” din Thessalonic), 1996, 260 p.
Leonidas Rados (ed.) Interferenţe româno-elene (secolele XV-XX), Iaşi, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol”, 2003, 246 p.
Sub semnul acvilei. Preocupări de bizantinistică în România până la 1918, Bucureşti, Editura Omonia, 2005, 474 p.
Leonidas Rados (ed), Şcolile greceşti din România (1857-1905). Restituţii documentare. Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note şi indice ale editorului, Bucureşti, Editura Omonia, 2006, 318 p.
Veniamin Ciobanu, Leonidas Rados, Alexandru Istrate, Europe and the Porte. New documents on the Easter Question. Vol. VI. British and Swedish Diplomatic Reports 1799-1814, Iaşi, Editura Junimea, 2008, 253 p.
Veniamin Ciobanu, Leonidas Rados, Alexandru Istrate, Europe and the Porte. New documents on the Easter Question. Vol. VII. Swedish Diplomatic Reports 1811-1814, Iaşi, Editura Junimea, 2009, 268 p.
Ariadna Camariano-Cioran, Studii filologice și istorice (Secolele XIV-XIX), Ediție, studiu introductiv, tabel cronologic, traducerea textelor grecești și note de Leonidas Rados, București, Editura Omonia, 2008, 766 p + planșe.
Leonidas Rados (ed.) Primele studente ale Universității din Iași. Vol. I Facultatea de Litere și Filosofie, Iași, Editura Universității, 2010, 504 p.
V.A. Urechia, Din tainele vieței. Amintiri contimporane (1840-1882), Ediție îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic, note și glosar de Leonidas Rados, Iași, Polirom, 2014.
Studii și articole:
Imaginea Constantinopolului la istoricii bizantini târzii, in Byzantion Romanicon, III/1998, p. 207-214.
Credulitate si profeţii la istoricii bizantini ai secolului XV, in Byzantion Romanicon, III/1998, p. 213-224.
Imaginea românilor în scrierile istorice bizantine târzii, in „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, XXXVI, 1999, p. 67-82.
Students from Romania at the University of Athens (1845-1890), în„Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, XXXVII, 2000, p. 295-314.
Greci şi români. Aspecte identitare, in Xenopoliana, VIII, 2000, nr. 1-4, p. 73-83.
Mărturii privind instrucţia fraţilor Sturdza într-un pension din Atena (mijlocul veacului XIX), în„Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, XXVIII, 2001, p.77-97.
Prezenţa Bizanţului în scrierile istorice româneşti din veacul al XVIII-lea din Principate, în Analele Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, secţia Istorie, t. XLVI-XLVII, 2000-2001, p. 5-29.
The first Romanian Neohellenist: Constantin Erbiceanu (1838-1913), în Balkan Studies, Thessalonic, nr. 41, 2001, p.114-137.
Fanariotism şi antifanariotism în istoriografia română paşoptistă, „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, nr. 39-40, 2002-2003, p. 293-310.
Prezența Bizanțului în cadrul preocupărilor istoriografice ale „triadei ardelene”: Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, în Interferenţe româno-elene (secolele XV-XX), coordonator Leonidas Rados, Iaşi, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol”, 2003, p. 121-140.
Societatea “Junimea” şi interesul pentru istoria bizantină, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, nr. 41, 2004, p. 513-528.
Acte și documente privitoare la viața și activitatea lui Constantin Erbiceanu (1838-1913), în Arhiva istorică a României, serie nouă, an I (2004), nr. 1, pp. 168-185.
O pagină controversată din istoria bizantinisticii române. “Dosarul” numirii lui Demosthene Russo la Universitatea din Bucureşti (1915), „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, nr. 42, 2005, p. 585-602.
Influenţa greacă în cultura română după 1821. Manifestări şi tendinţe, în volumul Istorie şi societate la est de Carpaţi în secolele XIII-XX (editori D. Ivănescu, Marius Chelcu), Iaşi, Editura Junimea, 2005, p. 125-140.
Constantin Litzica et les études Roumaines de byzantinologie au déebut du XX-e siècle, în Revue Roumaine d’histoire, tome XLIV (2005), 1-4, p. 263-277.
Bursierii români de la Universitatea din Atena în secolul XIX: portretul unui grup, în „Anuarul Institutului de Istorie G. Bariţiu”, Cluj-Napoca, nr. 46/2006, p. 183-212.
Instrucţia tinerilor în şcolile greceşti din România în ultima jumătate a secolului XIX şi la începutul secolului XX, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, nr. XLIII-XLIV, 2006-2007, p. 223-253.
Raporturile politice greco-române la cumpăna secolelor XIX-XX şi impactul asupra şcolilor greceşti din România, în Paul Nistor, Relaţii internaţionale. Lumea de ieri, lumea de mâine, Editura Pim, Iaşi, 2007.
Interferenţe universitare sud-est europene. Bursieri români la Universitatea din Atena în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, volumul Intelectualii şi societatea modernă. Repere central-europene, Colecţia ”Studii”, coordonator Cornel Sigmirean, Editura Universităţii ”Petru Maior” Tg.-Mureş, 2007, p. 235-245.
Influența greacă în disputele istoriografice din spațiul românesc în a doua jumătate a secolului XIX, în “Anuarul Institutului de Istorie G. Bariţiu”, Cluj-Napoca, nr. 47/2007, pp. 163-180.
Τα ελληνικά σχολεία της Ρουμανίας στο τέλος του 19ου και την αρχή του 20ου αιώνα (Şcolile greceşti din România la sfârşitul secolului XIX şi la începutul secolului XX) în Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα (Lumea greacă între iluminism şi secolul XX. Congresul al III-lea pan-european de studii neogreceşti de la București, 2-4 iunie 2006), coordonator Konstantinos Dimadis, Atena, Editura Ellinika Grammata, 2007, vol. I, p. 141-148.
Unirea Principatelor în interpretarea unui controversat universitar ieșean: Giorge Pascu, „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, nr. XLVI, 2009, pp. 83-97.
Un proiect interbelic eșuat: Mélanges Russo (1929-1930), în Anuarul Institutului „George Barițiu” din Cluj-Napoca, seria Historica, XLIX, 2010, pp. 259-288.
Primele studente ale Facultății de Litere de la Universitatea din Iași, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, tom XLVII, 2010, pp. 49-73.
Istoria unui doctorat interbelic la Atena. Gheorghe Cioran și preocupările sale de istorie ecleziastică, în Petronel Zahariuc (editor), Contribuții privitoare la istoria relațiilor dintre Țările Române și Bisericile Răsăritene în secolele XIV-XIX, Iași, Editura Universității „Al.I. Cuza”, 2009, pp. 189-204.
Studenții universității (1860-1914), în Istoria Universității din Iași, volum coordonat de Gh. Iacob și Alexandru-Florin Platon, Iași, Editura Universității, 2010, pp. 177-229.
Studenți și profesori ai Universității din Iași la studii în străinătate (deceniul șapte al secolului XIX) (I) în „Historia Universitatis Iassiensis” nr. 1 (2010), p. 37-113.
Studenți și profesori ai Universității din Iași la studii în străinătate (deceniul șapte al secolului XIX) (II) în „Historia Universitatis Iassiensis” nr. 2 (2011), p. 9-59.
Complexul provinciei în viața academică interbelică. Cazul Universității din Iași, în „Archiva Moldaviae” III/2011, pp. 103-123.
Un student teolog la începuturile Universităţii din Iaşi (1860-1864), în „Historia Universitatis Iassiensis”, III, 2012, pp. 75-120.
„D-ta ca unul ce ești jidan, strein, n-ai niciun drept de a veni la Universitate”. Conflicte între studenții români și studenții evrei la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, în volumul Carol Iancu, Alexandru-Florin Platon (coordonatori), Profesori și studenți evrei, Iași, Editura Universității, 2012, p. 317-337.
Specializarea universitarilor din România în Germania la finele secolului XIX. Cazul bizantinistului Demosthene Russo, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, XLIX, 2012, supliment, pp. 31-51.
A Dynasty of Hellenists in Twentieth Century Bucharest: Demosthene Russo, Ariadna Camariano-Cioran, Nestor Camariano in The Historical Review, Athens, no. 10/2013, pp. 265-296.
The European Policy Regarding the Greek and Romanian Questions Around the 1821 Revolution, in RIGAS FERREOS, IOANNIS CAPODISTRIAS, FRANCISCO DE MIRANDA. The Hellenic Worldview on the Self-Institution of Societies, the Enlightenment and Knowledge, Thessaloniki, Grecia, Academy of Institutions and Cultures, 2013, vol. I, pp. 202-207.
Între aplecarea spre învăţătură şi utilitatea civică: studiile teologice ale lui Constantin Erbiceanu la Universitatea din Atena (1865-1868), in „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, L, 2013, p. 305-320.
Un intelectual ortodox, pionier în studiile culturale: Constantin Erbiceanu (1838-1913), studiu introductiv la volumul Constantin Erbiceanu, Ulfila. Viaţa şi doctrina lui, ediţie critică de Mihai Căţoi, Postfaţă de Cristian Bădiliţă, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2012, pp. 12-21.
Jewish Students and Jewish-Gentile Relations in the University of Iasi (1860-1900), în volumul Politici culturale și promovare socială îngrijit de Lucian Nastasă, Dragoș Sdrobiș, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013, p. 157-169.
“We went to acquire knowledge and bring it back to our country”. The Ideological Motif of the Romanian young man studying abroad in the mid-19th century, in Studies in Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. History (ed. Iulian Boldea), Târgu-Mureș, Arhipelag XXI Press, 2013, pp. 396-402.
„Fructul interzis”. Studențimea ieșeană și tentația politicii (1860-1914), în Irina Nastasă-Matei, Laurenţiu Vlad (coordonatori), Universitate şi Politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală (secolele XIX-XXI), București, Editura Universității București, 2014, p. 217-229.
The developement of the Student Societies in the City of Iași during the Second Half of the 19th Century. European Models and Local Forms, in Globalization and intelectual Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, Section: History (ed. Iulian Boldea), Târgu Mureș, Arhipelag XXI Press, 2014, p. 322-329.
“A few pages in the History of my Life”: Memory transmisssion at the end of the 19th Century. Case study: V.A.Urechia’s Autobiography, in Communication, Context, Interdisciplinarity (ed. Iulian Boldea), Târgu Mureș, ”Petru Maior” University Press, Tîrgu Mureş, 2014, p. 242-250.

Comunicări:

1. Relaţia atletism-religie în Grecia antică, Universitatea „Al.I. Cuza”, Seminarul de Neogreacă, 12.03.1995.
2. Prezenţa elementului grec în Ţările Române (secolele XIII-XV d.H.), Universitatea „Al.I. Cuza”, Seminarul de Neogreacă, 19.04.1996.
3. Profeţii si credulitate la autorii bizantini târzii, la Byzantine Studies Symposium, Academia de Arte George Enescu Iaşi, 11.05.1996.
4. Imaginea românilor în scrierile istorice bizantine din veacul al XV-lea, 01.04.1998, Institutul „A.D. Xenopol” Iaşi.
6. Un cărturar uitat – Constantin Erbiceanu 1838-1913, Institutul „A.D. Xenopol” Iaşi, 03.06.1999.
7. Students from the Romanian land at the University of Athens, (1845-1890), Seminar Migration in the Balkans: Conflict and Integration, Thessaloniki, 12th-13th May, 2000
8. Greci şi români. Aspecte identitare, Seminarul Identitate şi istorie, Iaşi, Institutul „A.D. Xenopol”, 6.10.2000.
9. Tineri din România la studii în Atena în a doua jumătate a secolului XIX, Zilele Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 10.11.2000.
10. Disputa istoriografică Nicolae Iorga – Demosthene Russo şi coordonatele sale, Conferința Arhivele şi Istoria, Arhivele Naţionale, Iaşi, 6-7decembrie 2000.
11. Educaţia tinerilor moldoveni în şcolile greceşti. Fraţii Sturdza la un pension din Atena în 1841, Institutul „A.D. Xenopol”, 26.04.2001.
13. Cultura greacă a generaţiei paşoptiste, Simpozionul Figuri ale generaţiei paşoptiste, organizat de Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” în cadrul Zilelor Academice Ieşene, Iaşi, 17 septembrie 2002.
14. Constantin Litzica şi studiile româneşti de bizantinistică la începutul secolului XX, Zilele Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, noiembrie 2002.
15. Prezenţa Bizanţului în scrierile istorice ale veacului al XVIII-lea în Principatele Române, Institutul „A.D. Xenopol”, Iaşi, 22.05.2003.
16. Istoria Bizanţului în preocupările corifeilor Şcolii Ardelene, Zilele Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 26 noiembrie 2003.
17. Influenţa greacă în cultura română după 1821. Manifestări şi tendinţe, în cadrul simpozionului Spaţiul românesc între Orient şi Occident. Interferenţe politice, culturale şi religioase, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, 8-9 octombrie 2004.
18. Participare la dezbaterea Istoria Universităţii din Iaşi. Aspecte metodologice, Iaşi, Facultatea de Istorie a Universităţii “Al.I. Cuza” 28 octombrie 2004.
19. Critica fanariotismului în discursul public postpaşoptist, în Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Istorie, Zilele Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 29-30 octombrie 2004.
20. O pagină controversată din istoria bizantinisticii române. “Dosarul” numirii lui Demosthene Russo la Universitatea din Bucureşti (1915), Iaşi, Institutul „A. D. Xenopol”, 10.03.2005.
21. Tema influenţei greceşti în dialogul G. G. Papadopol – Gh. Sion, Simpozionul internaţional Ethnic contacts and cultural exchanges North and West of the Black Sea (From the Greek colonization to the present), organizat de Academia Română, Filiala Iaşi, în colaborare cu alte instituţii, Iaşi, 12-17 iunie 2005.
22. Chestiunea influenţei greceşti în cultura română. Dispute istoriografice de secol XIX, Iaşi, „Al.I. Cuza”, Facultatea de Istorie, Sesiunea de comunicări din cadrul “Zilelor Universităţii”, 29.10.2005.
23. Romanian Academic Minorities in Greece (Athens) in the Second Half of the Nineteenth Century, conferinţa Universities and Minorities from the Middle Agest o the Present, organizată de The International Commission for the History of Universities, Carlsberg Academy, Copenhaga, 24-26 noiembrie 2005.
24. Antifanariotismul românesc în „secolul naţionalităţilor”. Geneza şi evoluţia discursului istoriografic, 15.02.2006, APIR CLIO, Iaşi.
25. Bursierii români de la Universitatea din Atena în secolul XIX: portretul unui grup, Institutul „A.D. Xenopol”, Iaşi, 16.03.2006.
26. Şcolile greceşti din România la finele secolului XIX şi începutul secolului XX, Congresul al III-lea pan-european de studii neogreceşti, Bucureşti, 2-4 iunie 2006.
27. În căutarea identităţii: minoritatea greacă din Moldova în a doua jumătate a secolului XIX, simpozionul Construcţia naţională şi alogenii în spaţiul est-carpatic (sec. XIX-XX), Institutul “A.D. Xenopol”, Iaşi, 09.09.2006, în cadrul „Zilelor academice ieşene”.
28. Interferenţe universitare sud-est europene. Bursieri români la Universitatea din Atena în secolul XIX, Conferinţa internaţională Intelectualitatea şi receptarea valorilor culturale, politice şi economice ale Europei moderne, Târgu-Mureş, 22-23.09.2006.
29. Complexul periferiei în viaţa academică interbelică. Cazul Universităţii din Iaşi, simpozionul Istoria Universităţii şi a personalului universitar. Surse, probleme, metodologie, Institutul “A.D. Xenopol”, Iaşi, 26.10.2006.
30. Între reticenţă şi acceptare. Primele studente la Universitatea din Iaşi, simpozionul Structuri şi mobilităţi sociale în secolele XVII-XX, Institutul “A.D. Xenopol”, Iaşi, 30.11.2006.
31. Jewish and Non-Jewish Female Students at the University of Iasi at the end of the 19th century, Second International SCOPES Workshop “Ethno-cultural minorities and new university-trained elites in Eastern and Central Europe during the long 19th century”, Château de Coppet, Institut européen, Geneva University, Switzerland, March 23rd-24th 2007.
32. Studioşi din Ţările Române în Atena secolului XIX. Stadiul cercetării (conferinţă în limba greacă), Fundaţia Naţională pentru Cercetare, Institutul de studii neoelene din Atena, 15 iunie 2007.
33. Women in science at the Iasi University (begining of the 20th century), intervenţie la masa rotundă din cadrul Conferinţei Networking in Science and Technology. The Gender Perspective, Ermoupoli, Grecia, 6-9 iulie 2007, organizată de „International Union of History and Philoshophy of Science”.
34. Feminizarea învăţământului superior românesc la finalul secolului al XIX-lea. Primele studente ale Facultăţii de Litere a Universităţii din Iaşi, Conferinţa internaţională ”Integrarea europeană între tradiţie şi modernitate”, ediţia a II-a, Universitatea ”Petru Maior” din Târgu-Mureş, 20-21 septembrie 2007.
35. Încordarea raporturilor diplomatice greco-române la începutul secolului XX şi efectele în viaţa comunităţilor greceşti din România, în simpozionul ”Rivalităţi, crize şi metamorfoze in relaţiile internaţionale. De la Europa concertului de putere la terorismul contemporan”, Iaşi 11 decembrie 2007.
36. Paradime formative externe şi profesorii Facultăţii de Litere a Universităţii din Iaşi, la Conferinţa internaţională Universitari şi universităţi în context european 1800-1945. Peregrinatio academica, Cluj-Napoca, 14-15 decembrie 2007.
37. Unirea de la 1859 în interpretarea unui controversat universitar ieșean: Giorge Pascu, la Simpozionul Unirea Principatelor Române – 150, Iași, 16-17.01.2009.
38. Un proiect de restituție istoriografică: Ariadna Camariano-Cioran, Institutul “A.D. Xenopol”, Iaşi, 12.02.2009.
39. File de istorie socială. Înscrierea primelor studente la Universitatea din Iași (sfârșitul secolului XIX), Sesiunea națională (XXXII) de comunicări știițifice, 19-20 octombrie 2009.
40. Raporturile dintre Demosthene Russo și „Școala Nouă” de istorie, Conferința internațională „Integrarea europeană între tradiție și modernitate”, ediția III, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, 22-23 octombrie 2010.
41. Un proiect interbelic eșuat: Mélanges Russo (1929-1930), Comunicare la Institutul de istorie „A.D. Xenopol” din Iași, octombrie 2009.
42. Conflicte între studenţii români şi evrei ai Universităţii din Iaşi la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, prezentată la colocviul internațional PROFESORI ŞI STUDENŢI EVREI LA UNIVERSITATEA DIN IAŞI ŞI LA ALTE UNIVERSITĂŢI ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE (SFÎRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA – SFÎRŞITUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL), Iași, 1-3 septembrie 2010.
43. Imposibila alegere: grec sau român la mijlocul secolului XIX. Cazul fraților Ioan, Constantin și Grigore Sturdza (în limba elenă), Congresul IV al Societății Europene de Studii Neogrecești, Granada (9-12 septembrie 2010).
44. Specializarea universitarilor din România în Germania la finele secolului XIX. Cazul bizantinistului Demosthene Russo, comunicare la Simpozionul internațional 130 ani de relaţii diplomatice germano-române (1880-2010), Iaşi, 29 septembrie – 3 octombrie 2010.
45. Între umori și poziționări strategice: conflictul dintre Nicolae Iorga și Demosthene Russo, Convenția SSIR 2010 cu tema Conflictele simbolice în spațiul românesc, Iași, 10 octombrie 2010.
46. Participare la dezbaterea organizată în cadrul The Athens Dialogues – International Conference on Culture and Civilization, Atena, 24-27 Noiembrie 2010, organizată de Onasis Public Benefit Foundation în colaborare cu universități și institute de prestigiu din Europa și SUA.
47. Congresul IV al Societății Europene de Studii Neogrecești, Granada, 9-12 septembrie 2010, la Ședința de comunicări la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, 4 noiembrie 2010.
48. Interferențele greco-române în interpretarea „școlii” lui Demosthene Russo, la Conferința internațională Noi şi ceilalţi. Construcţii identitare în istoria românilor, secolele XVII-XXI (Iași, 6-7 aprilie 2011).
49. A researcher of the Phanariote Regime (Constantin Erbiceanu) and his studies at the University of Athens (1865-1868), la Conferința internațională Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?, desfășurată la București, 25-28 septembrie 2011.
50. „Jewish Students and Jewish-Gentile Relations in the University of Iasi, 1860-1900”, Conferința Jews in Pre-Socialist Educated Elites (19-20. centuries) , Budapesta, CEU, 4-5 noiembrie 2011.

56. Spirit asociativ și mișcare națională în a doua jumătate a secolului XIX. Cazul studențimii ieșene, la Conferința Asociaționism și propășire națională în Bucovina în secolele XIX-XX organizată de Institutul Bucovina, Institutul „A.D. Xenopol” etc., Rădăuți 28.06.2012.
57. Toward Neo-Latin Countries: Official Change in Romanian Student Migration in the Early 1860s, la 2012 International Conference of the Society for Romanian Studies, Europeanization and Globalization: Romanians in their Region and the World, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 2-4 iulie 2012.
58. ”Student Movement in Romania during the Blakan Wars: Ideology, Discourse and Action” la Conferința Balkan worlds:Ottoman past and Balkan nationalism (4 – 7 Octombrie 2012) organizată de Universitatea „Macedonia” din Salonic, Grecia.
59. „Prima etapă a mișcării studențești ieșene: socialiștii”, la Conferința Muzeului Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 29-30 noiembrie 2012.
60. Female Student Admission in Romania: the Case of University of Iasi, la workshopul Women in Educated Elites of Pre-Socialist and Early Socialist East Central European Societies, organizat 11-13 aprilie 2013 la Universitatea din Geneva în cadrul proiectului Ethnically and Confessionally Composite Elites in East Central Europe (cc.1900-1950) finanţat de European Research Council.
61. Destinul provinciei. Politică și discriminare instituțională în sistemul universitar românesc (1860-1945), la Conferința Internațională „Regionalism şi regionalizare în România. Interpretări istorice şi provocări contemporane”, Iași, 30-31 mai 2013.
62. „It was decided in the Student Club”: the first Student Strike and the City of Iasi, Conferinţa Student Revolt, City and Society – From the Middle Ages until Today, organizată între 19-21 iunie 2013 de International Commission for the History of Universities & Network of University Historians, Finland, la Universitatea din Helsinki.
63. De la Iaşi la Atena. Date despre instrucţia lui Constantin Erbiceanu, Sesiune comemorativă, Academia Română, Bucureşti, 24 octombrie 2013.
64. „Facendo i loro studi nelle scuole italiane”: tineri români trimişi la Universitatea din Torino după Unirea Principatelor, Zilele Muzeului Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 27 noiembrie 2013.
65.“We went to acquire knowledge and bring it back to our country”. The Ideological Motif of the Romanian young man studying abroad in the mid-19th century, Conferinţa internatională Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, 5 decembrie 2013.
66. The development of the Student Societies in the City of Iași during the Second Half of the 19th Century. European Models and Local Forms, la Conferința GLOBALIZATION, INTERCULTURAL DIALOGUE AND NATIONAL IDENTITY, 29-30 mai 2014, Târgu Mureș, Universitatea „Petru Maior”.
67. The unpublished correspondence of an famous scholar: Demosthenes Roussos (1869-1938), Congresul V al Societății Europene de Studii Neogrecești – Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Litterature -, Thessalonic, Grecia, 2-5 octombrie 2014.
68. Rememorarea copilăriei: V.A. Urechia și C. Erbiceanu, Colocviul Copilăria românească: arhivă, memorie, patrimoniu, București, Institutul de Istorie „N. Iorga” din București, 10 octombrie 2014.
69. A few pages in the history of my life: memory transmission at the end of the 19th century. Case study: V.A. Urechiaʹs autobiography, la Conferința internațională COMMUNICATION, CONTEXT, INTERDISCIPLINARITY – ediţia a treia (CCI 3), 23-24 octombrie 2014, Târgu-Mureș, Universitatea „Petru Maior”.
70. „At the end of the line”. Perceptions of inter-war institutional marginalization among the academics of Iasi, la 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology (SASC 2014), UBB Cluj-Napoca, 21-22 noiembrie 2014, Panelul The Anthropology of the Universities’ History in Eastern Europe.
71. Specializarea „grecoteiului” Oreste Tafrali la Paris (1907-1913) Amănunte dintr-un epistolar inedit, Zilele Muzeului Universității „Al.I. Cuza” Iași, 26 noiembrie 2014.
72. The 1848 Revolution and the ideological changes in Romania. Reflections on the development of the anti-Phanariote discourse during the second half of the 19th century, la Conferința internațională Balkan Worlds II, Salonic (Grecia), Universitatea „Macedonia”, 27-29 noiembrie 2014.
73. A Violent Birth in the Romanian Academia: Medieval and Modern Greek Studies in the Early 20th Century. Case Study: N. Iorga vs. Dem. Roussos, conferință susținută la Freie Universität Berlin, Institut für Griechische und Lateinische Philologie, 27 ianuarie 2015.

Distincţii:

Distincția Magna cum laude pentru teza de doctorat susținută în 2004.
Premiul “Gh. Brătianu” decernat la 08.09.2006 de Filiala Iaşi a Academiei Române pentru lucrarea Sub semnul acvilei. Preocupări de bizantinistică în România până la 1918, Bucureşti, Editura Omonia, 2005, 474 p.
Premiul Revistei „Timpul”, 2014, categoria Memorie și istorie.

Burse:

– 25 iunie – 30 august 1992 – limbă, Germania, Dresda (DAAD)
– 1 iulie – 10 august 1993 – limbă, istorie, civilizaţie, Grecia, Universitatea „Aristotel”, Thessalonic
– 1-25 noiembrie 1995 – limbă, istorie, civilizaţie, Grecia, Thessalonic și Kilkis
– 1-31 iulie 1997 – limbă, istorie, civilizaţie, Grecia, Universitatea Națională din Atena
– 15-25 noiembrie 2004, deplasare la Atena, în cadrul schimbului inter-academic cu Academia din Atena
– 6-16 noiembrie 2006, deplasare la Atena, în cadrul schimbului inter-academic cu Academia din Atena
– 2010-2014, stagii de cercetare în cadrul unor proiecte la Atena, Viena, Budapesta, Torino.

Proiecte:

În calitate de principal investigator, de director sau de coordonator al unor echipe:
1. Proiect individual de cercetare, Grecia (oferit de Fundaţia Uranis din cadrul Academiei din Atena), 1999. Subiect de cercetare preliminară: Elenistul Constantin Erbiceanu și influențele grecești.
2. Proiect individual de cercetare (bursă prin contract) oferit de Fundaţia Onassis, având drept temă Studioşi din Ţările Române în Grecia secolului XIX, 2007.
3. Contract de bursă postdoctorală POSDRU (contract 89/1.5/S/61104) în programul Discurs literar-artistic şi construcţie identitară în secolele XVI-XX, cu proiectul personal Rolul discursului antifanariot în construirea identității românești moderne 01.10.2010-31.03.2012.
4. Proiect UEFISCDI TE „Asociații și societăți studențești la Universitatea din Iași în perioada modernă (1860-1918)”, termen de execuție 01.04.2012-30.06.2014. Calitatea: director proiect.
5. Joint Research Project „Women in Educated Elites in Early Socialist and Pre-Socialist Eastern and Central Europe” funded in the frame of SCOPES (Scientific Cooperation with Eastern Europe) programme of the Swiss National Science Foundation, 2015 – 2018. Main applicant: Dr. Natalia Tikhonov Sigrist. Leading House: Global Studies Institute, University of Geneva. Calitatea: coordonatorul echipei românești.
În calitate de membru sau de mentor:
1. Personalul universitar în România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Studiu de caz: Universitatea din Iaşi, 1860-1950, director Conf. dr. Florea Ioncioaia, grant CNCSIS nr. 1466, 2005-2007.
2. Minorităţi etnice la est de Carpaţi, director C.S. gr. I Dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, grant CNCSIS, 2005-2006.
3. Relaţiile dintre Ţările Române şi Bisericile Răsăritene în secolele XIV-XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia), director Conf. dr. Petronel Zahariuc, grant CNCSIS nr. 1197, 2006-2008.
4. Poziţia internaţională a Principatelor Române reflectată în sursele documentare străine. Secolele XVIII-XIX, director CS I dr. Veniamin Ciobanu grant CNCSIS nr. 1207, 2007-2008.
5. Women who shaped public education in Romania in the late 19th and early 20th centuries, PD Cătălina Mihalache, cod PN-II-RU-PD-2012-3-0048. Finanţare: UEFISCDI PD. Calitatea: mentor


Email:
leorados@yahoo.com
rados@xenopol.acadiasi.ro