Societatea de Studii Istorice din România

Statut

STATUTUL SOCIETĂŢII DE STUDII ISTORICE DIN ROMÂNIA

 

Membrii fondatori (dnii Mihai Chiper, Florea Ioncioaia, Dorin Dobrincu, Vasile Docea, Liviu Brătescu, Ovidiu Buruiană, Bogdan Maleon, Paul Nistor, Leonidas Rados) întruniţi la data 18 aprilie 2003 pentru a pune bazele unei asociaţii a istoricilor din România, au luat în discuţie şi au adoptat Statutul acestei organizaţii.

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Art. 1. Asociaţia poartă numele de Societatea de Studii Istorice din România.

Art. 2. Societatea de Studii Istorice din România este o asociaţie independentă, profesională, fără caracter politic, nonguvernamentală, cu caracter nepatrimonial.

Art. 3. Societatea de Studii Istorice din România se constituie pe o durată nedeterminată.

Art. 4. Sediul acestei asociaţii este în str. Nicu Gane,  nr. 25, corp C, ap. 18, Iaşi, România.

CAPITOLUL II. Obiective

Art. 5. Obiectivele Societăţii de Studii Istorice din România sunt următoarele:

 1. Constituirea unei asociaţii profesionale în domeniul studiilor istorice, care să promoveze standardele profesionale în cercetarea istorică, cultivarea solidarităţii de corp profesional şi a valorilor liberale, angajamentul în favoarea normelor etico-profesionale în mediul istoricilor români.
 2. Configurarea unui spaţiu de reflecţie şi dezbatere profesională şi a unui forum intelectual în lumea istoricilor.
 3. Promovarea istoriografiei profesionale ca discurs public.
 4. Educaţia publică în chestiuni istorice.

Art. 6.  Modalităţi de realizare a obiectivelor propuse:

 1. Asigurarea cadrului necesar pentru desfăşurarea unor convenţii anuale consacrate studiilor istorice, sub egida Societăţii.
 2. Editarea de publicaţii ştiinţifice periodice şi de serii tematice, la  standarde profesionale.
 3. Organizarea de reuniuni ştiinţifice (ateliere, mese rotunde, simpozioane, conferinţe etc.).
 4. Realizarea unui website profesional.
 5. Stabilirea de colaborări  cu structuri similare din ţară şi din străinătate.

Art. 7. Pentru susţinerea obiectivelor propuse, asociaţia va organiza activităţi pentru procurarea fondurilor prin:

 1. Contribuţii benevole şi cotizaţii anuale ale membrilor săi.
 2. Sponsorizări, donaţii.
 3. Realizarea unor proiecte care să obţină finanţare internă şi externă.

CAPITOLUL III. Organizarea şi funcţionarea asociaţiei

Art. 8. Asociaţia poate avea în componenţa sa următoarele categorii de membri:

 1. Membri fondatori; calitatea de membru fondator derivă din participarea la constituirea asociaţiei.
 2. Membri activi; cei care devin membri ai asociaţiei în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.
 3. Membri de onoare; cei cărora li s-a acordat această calitate în condiţiile prevăzute de Statut.

Art. 9. Membrii fondatori şi membrii activi cooptaţi alcătuiesc Adunarea Generală.

Art. 10. Membrii fondatori formează Colegiul fondatorilor; Colegiul fondatorilor se constituie ca instanţă deliberativă doar în prezenţa a două treimi din membrii săi.

Art. 11. Condiţiile pentru dobândirea calităţii de membru activ al Societăţii sunt următoarele:

 1. Cerere scrisă a persoanei în cauză.
 2. Recomandarea a 2 (doi) membri activi ai societăţii.
 3. Validarea în cadrul Consiliului Director, cu o majoritate absolută a voturilor acestui for.
 4. Confirmarea în Adunarea Generală, cu majoritatea simplă a voturilor.

Art. 12. Calitatea de membru al societăţii se pierde prin:

 1. Demisia scrisă a celui în cauză.
 2. Neplata cotizaţiei pe o perioadă mai mare de 2 (ani).
 3. Excluderea de către Adunarea Generală, prin majoritatea simplă a voturilor, la propunerea Consiliului Director, adoptată prin majoritatea absolută a voturilor, în condiţiile nerespectării principiilor Asociaţiei, fraude în dauna Asociaţiei sau ca urmare a încălcării grave a dispoziţiilor prevăzute în actul constitutiv, statut sau într-o hotărâre a Adunării Generale.

Art. 13. Calitatea de membru onorific se obţine la propunerea Colegiului Fondatorilor sau a Adunării Generale; în ambele foruri, decizia se adoptă cu majoritate absolută. Membrii onorifici pot participa la Adunările Generale numai cu vot consultativ.

Condiţiile pentru a se oferi calitatea de membru onorific:

 1. Să aibă prestigiu în comunitatea ştiinţifică.
 2. Să promoveze public principiile excelenţei profesionale şi valorile liberale.
 3. Activitatea sa profesională şi publică să fie în concordanţă cu principiile fondatoare ale asociaţiei.

Art. 14. Calitatea de membru onorific se poate retrage prin decizia Adunării Generale, ca urmare a încălcării principiilor Asociaţiei, fraude în dauna Asociaţiei sau ca urmare a încălcării grave a dispoziţiilor prevăzute în actul constitutiv, statut sau într-o hotărâre a Adunării Generale.

Art. 15. Toţi membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. Să participe la activităţile şi manifestările Asociaţiei.
 2. Să fie informaţi asupra acţiunilor întreprinse de asociaţie şi asupra rezultatelor acestor activităţi.
 3. Să-şi exprime opinia şi să participe la adoptarea deciziilor privind activitatea Asociaţiei, după cum urmează:
  • membrii fondatori şi membrii activi participă cu drept de vot în Adunările generale ale Asociaţiei;
  • membrii onorifici pot participa la Adunările Generale, pot lua cuvântul şi au drept de vot consultativ;
 4. Să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei;
 5. Să colaboreze la publicaţiile Asociaţiei;
 6. Să solicite Consiliului director şi Cenzorului lămuriri cu privire la activitatea Asociaţiei.

Art. 16. Toţi membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 1. să respecte Statutul Asociaţiei;
 2. să contribuie la realizarea acţiunilor stabilite de Asociaţie;
 3. să achite cotizaţia stabilită anual de Adunarea Generală a Asociaţiei.

Art. 17. Adunarea Generală este forul conducător al societăţii şi reuneşte toţi membrii Asociaţiei. Se convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară.

Art. 18. Modul de funcţionare a Adunării Generale:

 1. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorităţii simple al celor prezenţi, în condiţiile întrunirii cvorumului de jumătate plus unul din numărul membrilor asociaţiei.
 2. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea preşedintelui societăţii sau, când se consideră necesar, la iniţiativa unei treimi din membrii Adunării Generale.
 3. Pentru rezolvarea operativă a problemelor curente, Adunarea Generală desemnează preşedintele şi coordonatorii departamentelor.
 4. Adunarea Generală alege cenzorul.

Art. 19. Adunarea Generală ordinară ia hotărâri asupra următoarelor probleme:

 1. Analiza, modificarea şi aprobarea raportului financiar al exerciţiului precedent, după audierea raportului anual de activitate al Consiliului Director şi al Cenzorului.
 2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Director.
 3. Numirea şi revocarea preşedintelui asociaţiei, coordonatorilor departamentelor şi a cenzorului.
 4. Aprobă nivelul valoric al cotizaţiei anuale.
 5. Dezbate şi decide în legătură cu orice alte probleme legate de activitatea curentă a Asociaţiei, propuse de membrii acesteia.

Art. 20. Adunarea Generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar în vederea luării unei hotărâri asupra următoarelor probleme:

 1. Modificarea statutului Asociaţiei.
 2. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei.
 3. Alte probleme importante.

Art. 21. Structura executivă a societăţii este Consiliul Director care se compune din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi şefii departamentelor.

Art. 22.  Preşedintele este ales pe o perioadă de doi ani, prin majoritatea absolută a voturilor exprimate de către membrii Adunării Generale.

 1. Preşedintele poate cumula maximum trei mandate.
 2. Preşedintele numeşte vicepreşedintele şi secretarul general; numărul mandatelor deţinute de aceştia nu este limitat.
 3. Preşedintele are funcţie de reprezentare; el asigură legătura dintre societate şi alte structuri similare.
 4. Preşedintele angajează patrimonial Asociaţia prin actele încheiate în numele acesteia cu terţii.

Art. 23. Vicepreşedintele preia atribuţiile preşedintelui atunci când acesta se află în incapacitatea de a-şi exercita mandatul (boală, absenţa motivată din ţară) şi se ocupă de organizarea convenţiilor ştiinţifice anuale.

Art. 24. Secretarul general gestionează problemele de administraţie şi infrastructură. El asigură colaborarea între departamentele asociaţiei.

Art. 25. Şefii departamentelor sunt aleşi de Adunarea Generală, prin majoritatea absolută a voturilor, pe baza proiectelor prezentate. Mandatul acestora nu este limitat în timp.

Art. 26. Consiliul director se întruneşte cel puţin trimestrial, la convocarea preşedintelui Asociaţiei, care este şi preşedinte Consiliului Director, făcută prin comunicare directă fiecărui membru, personal sau prin poştă cu confirmare de primire, şi în care se va indica locul, ora şi ordinea de zi a şedinţei.

Art. 27. Hotărârile ordinare ale Consiliului Director se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, iar în caz de balotaj va prevala votul preşedintelui.

Art. 28. Consiliul Director asigură direcţiunea, administrarea şi gestiunea patrimoniului şi veniturilor asociaţiei şi are următoarele atribuţii:

 1. Aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale.
 2. Soluţionează problemele curente care nu sunt atribuite prin actul constitutiv sau prin statut Adunării Generale.
 3. Întocmeşte programul de activitate al Asociaţiei, bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul anual asupra activităţii, pe care, ulterior le supune spre aprobare Adunării Generale.
 4. Angajează personalul salariat permanent sau temporar al Asociaţiei, acordă premii şi indemnizaţii membrilor Asociaţiei pentru prestarea de activităţi deosebite.
 5. Coordonează editarea publicaţiilor de specialitate ale Asociaţiei, aprobă mijloacele necesare perfecţionării profesionale şi documentării membrilor Asociaţiei.
 6. Organizează şi îndrumă activitatea de publicitate a Asociaţiei.

Art. 29. Deciziile Consiliului Director sunt consemnate în procesul-verbal al şedinţei, de către secretarul executiv.

Art. 30. Cenzorul este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 5 ( cinci ) ani. Atribuţiile Cenzorului sunt următoarele:

 1. Supraveghează gestiunea Asociaţiei, verifică regularitatea efectuării operaţiunilor şi ţinerii evidenţelor financiar-contabile.
 2. Verifică respectarea dispoziţiilor legale şi statutare în direcţiunea şi administrarea Asociaţiei.
 3. Aduce la cunoştinţa Consiliului Director neregulile constatate.
 4. Situaţiile grave constatate trebuie aduse la cunoştinţa Adunării Generale, chiar dacă acestea nu figurează pe ordinea de zi a şedinţei, pentru a le supune deliberării şi deciziei.

Art. 31. Patrimoniul Societăţii se constituie din:

 1. Cotizaţiile membrilor ordinari; cuantumul cotizaţiei anuale se stabileşte anual de către Adunarea Generală a Asociaţiei.
 2. Donaţii şi alte liberalităţi.
 3. Sponsorizări şi subvenţii.

Capitolul IV. Dispoziţii finale

Art. 32. Prezentul Statut poate fi modificat de Adunarea Generală, cu majoritatea absolută a voturilor.

Art. 33. Asociaţia se poate autodizolva prin decizia a două treimi din membrii Adunării Generale.

Art. 34. În cazul dizolvării Societăţii, patrimoniul va fi transmis astfel:

 1. Donaţiile cu sarcini vor fi predate conform condiţiilor stipulate de donator, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
 2. Patrimoniul rămas după lichidare se va transmite în conformitate cu procedura aprobată de Adunarea Generală a asociaţilor şi cu respectarea art. 60 din O.G. nr. 26/2000 modificată.

Art. 35. Întreaga activitate a Asociaţiei este supusă legislaţiei române în vigoare.

 

SEMNĂTURILE MEMBRILOR ASOCIAŢI

Mihai Chiper, Florea Ioncioaia, Dorin Dobrincu, Vasile Docea, Liviu Brătescu, Ovidiu Buruiană, Bogdan Maleon, Paul Nistor, Leonidas Rados